Новини

Доставка и СМР в един санитарен възел и текущ ремонт-боядисване в помещение за краткотраен отдих -договор №BG05M9OP001-1.008-0606-C01.

В изпълнение на проект "Здравословна и безопасна работна среда-за повече сигурност, спокойствие и ефективен труд в "Цветина-Мездра" ЕООД, договор BG05M9OP001-1.008-0606-C01 от 16.05.2017г., процедура BG05M9OP001-1.008 "Добри и безопасни условия на труд" на ОП "Развитие на ровешките ресурси" 2014-2020 е извършен текущ ремонт-боядисване на помещение за краткотраен отдих и доставка и строително-монтажни дейности в един санитарен възел-монтиране на допълнителни приспособления:помощни държачи за стена, подвижен разделител и надстройка за повдигане на тоалетната чиния с капак.