Новини

Осигуряване на нови лични предпазни средства и специално работно облекло по ДБФП № BG05M9OP001-1.008-0606-C01 от 16.05.2017г.

В изпълнение на проект "здравословна и безопасна работна среда - за повече сигурност, спокойствие и ефективен труд  в "Цветина-Мездра" ЕООД, ДБФП №BG05M9OP001-1.008-0606-C01 от 16.05.2017г., процедура BG05M9OP001-1.008 "Добри и безопасни условия на труд" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 са осигурени нави лични предпазни средства и специално работно облекло на работниците на "Цветина-Мездра" ЕООД. Закупени са работен костюм  - яке с панталон /летни/, работен костюм - яке с полугащеризон /зимни/, работни обувки /летни и зимни/, тениска /противозамърсяваща/, тениска с дълъг ръкав /студозащитна/, зимна шапка /плетена и ушанка/, водозащитно яке, работни ръкавици, очила за шофиране, елек сигнален, очила ударозащитни, ботуши водозащитни, престилка предна водо и маслоустойчива, санитарни ръкавици, яке/полушуба, елек-грейка, съгласно утвърдения списък на предприятието. Осигурява се по-добра зашита и комфорт на работещите, подобряване на професионалния и здравния им статус, по-високо ниво на безопасни и здравословни условия в дружеството.