Новини

ПОЛИТИКА НА "ЦВЕТИНА-МЕЗДРА" ЕООД ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ръководството на "Цветина-Мездра" ЕООД се ангажира да осигури съответствие със законодателството  на ЕС и държавите членки по отношение на обработването  на личните данни  и защита на "правата и свободите" на лицата, чиито лични данни "Цветина-Мездра" ЕООД събира и обработва, съгласно Общия регламент за защита на данните /Регламент ЕС 2016/679/.

Регламентът ЕС 2016/679 и тази политика се отнасят до всички функции по обработването на лични данни, включително тези, които се извършват относно лични данни на клиенти, служители, доставчици и партньори и всякакви други лични данни, които организацията обработва от различни източници.

ЦЕЛИ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ - лични данни се обработват основно на работниците и служителите, както и на клиенти и контрагенти във връзка с дейността на дружеството.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТКА -  обработват се данните във връзка с трудово-правните и договорни взаимоотношения, съгласно КТ, КСО и действащите законови и подзаконови нормативни актове.

КАТЕГОРИИ ПОЛУЧАТЕЛИ НА ЛИЧНИ ДАННИ И ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ НА  ТРЕТА СТРАНА - получатели на лични данни са физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни. От страна на "Цветина-Мездра" ЕООД се предоставят лични данни на публични органи /НАП, НОИ, органи на местно самоуправление и др./ и на обработващи лични данни /например служба по трудова медицина и др./, въз основа на законово изискване.

СРОК, ЗА КОЙТО ЩЕ СЕ СЪХРАНЯВАТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ - лични данни се съхраняват в сроковете, съгласно действащото законодателство.

ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ОТ ВАС ЛИЧНИ ДАННИ - физическите лица, предоставили ни личните си данни имат право да изискат от нас достъп до, коригиране или изтриване на личните им данни, или ограничаване на обработването им, както и правото да направят възражение срещу обработването им, както и правотода направят възражение срещу обработването на данните им. В случай, че сте предоставили съгласие за обработване на личните данни, Вие имате право да оттеглите това съгласие, като това не се отразява на законосъобразността на обработването до момента на оттегляне на съгласието.

ПРАВО НА ЖАЛБА ДО НАДЗОРЕН ОРГАН - вие имате право на жалба до надзорен орган. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни.

КООРДИНАТИ ЗА ВРЪЗКА С ДРУЖЕСТВОТО-"Цветина-Мездра" ЕООД, гр. Мездра, ул."Св. Св.  Кирил и Методий" №52В, email: cvetinamezdra@abv.bg, тел.0910/9-29-39