Новини

Проект по договор № BG05M9OP001-1.008-0606-C01от 16.05.2017 г., финансиран по процедура BG05M9OP001-1.008

Кликнете ТУК, за да видите цялата информация по проект„Здравословна и безопасна работна среда- за повече сигурност, спокойствие и ефективен труд в Цветина- Мездра ЕООД, по договор № BG05M9OP001-1.008-0606-C01от 16.05.2017 г., финансиран по процедура BG05M9OP001-1.008„ ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.