Новини

Текущ ремонт на защитни поликарбонатни козирки и преградни стени на обект автомивка -Проект № BG05M9OP001-1.008-0606

В изпълнение на проект "Здравословна и безопасна работна среда-за повече сигурност, спокойствие и ефективен труд в Цветина-Мездра ЕООД", договор №BG05M9OP001-1.008-0606, процедура BG05M9OP001-1.008 "ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД" по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 се извършва текущ ремонт на защитни поликарбонатни  козирки и преградни стени на обект автомивка, бенефициент "Цветина-Мездра" ЕООД, изпълнител "БЕСТИМЕКС" ООД. С тази дейност се възстановяват нагорели от слънцето и повредени от градушка защитни козирки и преградни стени от поликарбонат между двете клетки за измиване на превозни средства, предназначени да предпазват миячите от неблагоприятни климатични условия, включително дъжд, сняг и поливане с вода на работещият в съседната клетка при измиване на автомобилите. Поликарбонатните козирка и стени са с предназначение за колективна защита, тъй като предпазват работещите от експозиция на външни въздействия и вредности. Очаква се и намаляване на неблагоприятните здравни ефекти, чрез предпазване от директно излагане на слънце, сняг и дъжд. Възстановяването им е необходимо, тъй като ще предпазва миячите от неблагоприятните атмосферни условия и ще подобри условията им на труд.Чрез обезопасяване  на клетките значително ще се подобри работната среда при извършване на трудовите задължения на работниците.