Новини

"Цветина-Мездра" ЕООД приключи изпълнението на Проект по договор № BG05M9OP001-1.008-0606-C01от 16.05.2017 г., финансиран по процедура BG05M9OP001-1.008